Studijní obory

       HUDEBNÍ OBOR

 

      VÝTVARNÝ OBOR

 

         TANEČNÍ OBOR

 

 


Cílem výuky žáků v ZUŠ

je ovlivňování osobnosti po stránce projevu muzikálního, pohybového a výtvarného u dětí předškolního věku a následné pokračování v této činnosti během povinné školní docházky, úzce specializované na některý z uvedených oborů.
Přípravná hudební, výtvarná nebo taneční výchova je určena pro děti ve věku 5 - 7 let , kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáka o studium na ZUŠ a následná volba předmětu dle osobitých a fyziologických vlastností žáka. Žáci potom během studia na I. a II. stupni výuky v ZUŠ získají základy odborného vzdělání, které jim pak může pomoci při rozhodování a volbě dalšího studia na střední , později také na vysoké škole. Přípravné studium ( věk 5 – 7let ) není podmínkou pro přijetí žáka ke studiu na ZUŠ, ke studiu se mohou přihlásit žáci každého věku. Mj. jedná se o účelné a cílevědomé využívání volného času dítěte, které vede k pozitivnímu ovlivňování osobnosti a formování charakteru již od nejútlejšího věku dítěte.